Псалъэжь: Фызыр щIагъуэмэ, унагъуэм къеIуатэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Къэплъыхъуэр

Къажьыкъ (жулан)

Къажьыкъ (жулан)Уи щхьэ сырыхуэфэрэ,
Уи щIыбыр морафэу,
Уи кIэкIыхьрэ джафэрэ,
Къысщохъур укъафэу.
Уи пэ лъэщымкIэ уощакIуэ,
ШэрыпI цIыкIухэм уатоуэ.
АдэкIэ мыдэкIи умыгъакIуэ,
Къоубыдри уи жьэм богъакIуэ.
Мэз Iувым ухэмыхьэ,
Абгъуэ щIынкIэ уIэзэщ,
Гъурцхэм хыбощIыхь,
Зы хами щIомыгъэхьэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 12

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: