Псалъэжь: Делэ хьэлывэ щIэнэцIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Къамылджэд (камышница)

Къамылджэд (камышница)ЩIакIуэ фIыцIэр щыптIэгъауэ,
Къыбожыхь лъапэ гуахъуэхэр,
АдкIэ-мыдкIэ зэгуэпхъауэ,
Уи щхьэри егухауэ.
Къамылджэду абрагъуэ,
Псы ерсынкIи уIэзэщ,
Къыхыбох абы алабгъуэ,
Ар шхыныгъуэм богъакIуэ.
ЩIыIэм ущошынэ,
Ар къызэрыблагъэу,
УщIопхъуэж умышынэу,
ХуэбапIэмкIэ уокIуэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: