Псалъэжь: Кхъуей иригъэлъагъури мывэ иригъэшхащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)

Къэплъыхъуэр

ИлъэсыщIэм дыхуэпIащIэу…

ИлъэсыщIэ***

ИлъэсыщIэм дыхуэпIащIэу,
ДгъэлъэпIэну дыпежьащ.
ЩIыIэ дадэм изу Iэжьэм,
Саугъэтхэр къытхуишащ.
ХьэщIэу дадэ къахуэкIуащи
Сабий цIыкIухэр щогуфIыкI.
ЩIыIэ дадэр хуэмыпIащIэу,
Iэжьэ лындым къоувыкI,
И къэпыщхьэр итIэтащи,
Уэсыр жьыбгъэм кърехуэкI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ, ЩIымахуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 187

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: