Псалъэжь: Пэжымрэ насыпымрэ зэгуэшэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Гущэкъу уэрэд

Гущэкъу уэрэдМодэ мо кхъухьлъатэм

Уафэр зэхетхыхь.

Фо зыдэлъ бжьэ матэр

Дадэ зэпеплъыхь.

Сэ ди Мацэ шырэ,

Лэу, лэу изогъэщI.

Мы ди Мацэ шырэ

Сыту IэмпIэкIэщI!

Джанэ цIыкIу джэдыиэу

Нанэ уэ пхуидащ.

Ди гъунэгъу Бабыни,

Джэджьей пхуиулъэбзащ!

Сэ ди Мацэ шырэ

Лэу, лэу изогъэщI.

Мы ди Мацэ шырэ,

Сыту IэмпIэкIэщI!

Ди кхъужьей жыгышхуэм

Кхъужь къом къыпыкIащ.

Бабыщ, бабыщ шырхэр

ЗыгъэпскIакIуэ кIуащ!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 331

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: