Псалъэжь: ЛIыгъэ тегъэ ищIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

Гущэкъу уэрэд

Гущэкъу уэрэдМодэ мо кхъухьлъатэм

Уафэр зэхетхыхь.

Фо зыдэлъ бжьэ матэр

Дадэ зэпеплъыхь.

Сэ ди Мацэ шырэ,

Лэу, лэу изогъэщI.

Мы ди Мацэ шырэ

Сыту IэмпIэкIэщI!

Джанэ цIыкIу джэдыиэу

Нанэ уэ пхуидащ.

Ди гъунэгъу Бабыни,

Джэджьей пхуиулъэбзащ!

Сэ ди Мацэ шырэ

Лэу, лэу изогъэщI.

Мы ди Мацэ шырэ,

Сыту IэмпIэкIэщI!

Ди кхъужьей жыгышхуэм

Кхъужь къом къыпыкIащ.

Бабыщ, бабыщ шырхэр

ЗыгъэпскIакIуэ кIуащ!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 333

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: