Псалъэжь: ХабзэфIыр къегъэжьэгъуейми, гъэкIуэдыгъуафIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Гущэкъу уэрэд

Гущэкъу уэрэдМодэ мо кхъухьлъатэм

Уафэр зэхетхыхь.

Фо зыдэлъ бжьэ матэр

Дадэ зэпеплъыхь.

Сэ ди Мацэ шырэ,

Лэу, лэу изогъэщI.

Мы ди Мацэ шырэ

Сыту IэмпIэкIэщI!

Джанэ цIыкIу джэдыиэу

Нанэ уэ пхуидащ.

Ди гъунэгъу Бабыни,

Джэджьей пхуиулъэбзащ!

Сэ ди Мацэ шырэ

Лэу, лэу изогъэщI.

Мы ди Мацэ шырэ,

Сыту IэмпIэкIэщI!

Ди кхъужьей жыгышхуэм

Кхъужь къом къыпыкIащ.

Бабыщ, бабыщ шырхэр

ЗыгъэпскIакIуэ кIуащ!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 333

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: