Псалъэжь: Уи псалъэ гъэIэси, уи нэмыс гъэбыдэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Гущэкъу уэрэд

Гущэкъу уэрэдМодэ мо кхъухьлъатэм

Уафэр зэхетхыхь.

Фо зыдэлъ бжьэ матэр

Дадэ зэпеплъыхь.

Сэ ди Мацэ шырэ,

Лэу, лэу изогъэщI.

Мы ди Мацэ шырэ

Сыту IэмпIэкIэщI!

Джанэ цIыкIу джэдыиэу

Нанэ уэ пхуидащ.

Ди гъунэгъу Бабыни,

Джэджьей пхуиулъэбзащ!

Сэ ди Мацэ шырэ

Лэу, лэу изогъэщI.

Мы ди Мацэ шырэ,

Сыту IэмпIэкIэщI!

Ди кхъужьей жыгышхуэм

Кхъужь къом къыпыкIащ.

Бабыщ, бабыщ шырхэр

ЗыгъэпскIакIуэ кIуащ!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 331

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: