Псалъэжь: Хьэху яхь щыIэщи, хьэху хьыж щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

Къэплъыхъуэр

Гурэ

Гурэ и кIэр жьауэу
КъызэIуипхъуэтащ.
Хьэфэ топ гъэпщауэ,
Бгъэр къригъэпщащ.
Гурэ къафэлъэкъуэщ.
И щхьэр къефыхьыж.
Сыфият зэ закъуи,
Къызэшхыдэщ фIыуи
Хъуащ ар нэхъиныж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 177

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: