ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

ГуфIапщIэ

ГуфIапщIэМазэ ныкъуэу
Къэунэхуа,
Къэунэхуа!
Шы цIыкIу тету
ЖурналыщIэ
Уэ плъэгъуа,
Уэ плъэгъуа?!
Сыт гуфIапщIэу
Къысхуэпхьа,
Къысхуэпхьа?
— «Нурым»
Нэху ныхуезгъэхьар
Iэрыхьа,
Iэрыхьа!
Ар си нурым
КъигъэщIащ –
Зэхэпха,
Зэхэпха?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 219

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: