Псалъэжь: ЛIэным лIыгъэ хэлъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

ГъуэрыгъуапщкIуэ

ГъуэрыгъуапщкIуэКIущэ цIыкIур Iy щабэщ,
Iэ дэслъамэ, гъурнаущ.
Ди хадэшхуэм илъадэу,
ЗысфIигъэпщкIуу и хьэлщ.

Къауц щабэр зи куэду
Къыпысчынщи къэрабэр,
Згъэлъэтэнщи ди хадэм,
Къигъуэтынкъэ Iу щабэр.

Уэ къэрабэ, къэрабэ,
Уэ къэрабэ цы щабэ,
Сынопщэнщи, къызжеIэ
Си Iу щабэр здэщыIэр.
У-ху-у!..

Уэхухуху!
Къэзгъуэтащ, къэзгъуэтащ.
Зиущэхуауэ Iу щабэр
Тхьэрыкъуэфым хэсащ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 218

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: