Псалъэжь: И щхьэр матэщ, и жьэр джатэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

Къэплъыхъуэр

ГъуэрыгъуапщкIуэ

МыувыIэжу маджэ къуаргъыр,ГъуэрыгъуапщкIуэ

И кIий макъыр дужэгъуащ.

Щыджэгуну жызум щIагъым

Хьэблэ цIыкIухэр зэхуэсащ.

ГъуэрыгъуапщкIуэм дэ щIыдодзэ,

Зырызыххэу дебж Мухьэж.

КIэлошышхуэм ит Мэлацэ

Анэр къоджэри дохьэж.

Къалъыхъуэну зыгъэпщкIупIэ,

ЦIыкIухэр псынщIэу зэбгрож,

Яужь дыдэ къина КIукIуэ,

ПIащIэ-тхъытхъыу пщIантIэм дож.

Хьэгъуэм щепкIэм, Хьэжымусэ

Лъэпэрапэри джэлащ.

Хьэр щилъагъум, щтэри, Лусэ

КIийуэ унэм щIэлъэдащ.

Пабжьэм щэхуу хопщхьэ Лонэ,

Шыпсыранэ къедзэкъащ.

Дзыдзэм хуэдэу пшэр Мышонэ

Дзыгъуэтеуэм иубыдащ.

ЗыдмыгъэнщIу, дезэшами,

ДымэжалIэу кIыфI дыхъуащ.

Нобэ зыри дымышхами,

ДымэхыхукIэ дыджэгуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 206

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: