Псалъэжь: Атэкъынэр зи вакъэпс, къэсыр зытеухь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

Къэплъыхъуэр

Гуащэмрэ джэдумрэ

Гуащэмрэ джэдумрэЩIызоупскIэ хуэму гущэр,

Къупщхьэ гуащэр согъэжей.

КъыхэгъыкIкъым ар нэхущым,

И IущагъкIи псом ялейщ.

Iущэр тесщи щхьэгъубжащхьэм

КIапэ цIыкIур егъэтIей.

Дзыгъуэ цIыкIум хуещIыр нащхьэ,

Къиубыдынуи хуэмей.

ЖыIэдаIуэщи согуфIэ,

Къызбгъэдэсу тIури щысщ.

Гуащэ къупщхьэр насыпыфIэщ,

Джэду цIыкIум хэлъщ нэмыс.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 218

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: