Псалъэжь: Кърум шыр имыIэмэ, зы бзущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Гуащэмрэ джэдумрэ

Гуащэмрэ джэдумрэЩIызоупскIэ хуэму гущэр,

Къупщхьэ гуащэр согъэжей.

КъыхэгъыкIкъым ар нэхущым,

И IущагъкIи псом ялейщ.

Iущэр тесщи щхьэгъубжащхьэм

КIапэ цIыкIур егъэтIей.

Дзыгъуэ цIыкIум хуещIыр нащхьэ,

Къиубыдынуи хуэмей.

ЖыIэдаIуэщи согуфIэ,

Къызбгъэдэсу тIури щысщ.

Гуащэ къупщхьэр насыпыфIэщ,

Джэду цIыкIум хэлъщ нэмыс.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 219

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: