ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

Гуащэмрэ джэдумрэ

Гуащэмрэ джэдумрэЩIызоупскIэ хуэму гущэр,

Къупщхьэ гуащэр согъэжей.

КъыхэгъыкIкъым ар нэхущым,

И IущагъкIи псом ялейщ.

Iущэр тесщи щхьэгъубжащхьэм

КIапэ цIыкIур егъэтIей.

Дзыгъуэ цIыкIум хуещIыр нащхьэ,

Къиубыдынуи хуэмей.

ЖыIэдаIуэщи согуфIэ,

Къызбгъэдэсу тIури щысщ.

Гуащэ къупщхьэр насыпыфIэщ,

Джэду цIыкIум хэлъщ нэмыс.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 210

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: