Псалъэжь: Уи щIалэ зэрыбгъасэщ, уилI зэресащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

Къэплъыхъуэр

Гуащэмрэ джэдумрэ

Гуащэмрэ джэдумрэЩIызоупскIэ хуэму гущэр,

Къупщхьэ гуащэр согъэжей.

КъыхэгъыкIкъым ар нэхущым,

И IущагъкIи псом ялейщ.

Iущэр тесщи щхьэгъубжащхьэм

КIапэ цIыкIур егъэтIей.

Дзыгъуэ цIыкIум хуещIыр нащхьэ,

Къиубыдынуи хуэмей.

ЖыIэдаIуэщи согуфIэ,

Къызбгъэдэсу тIури щысщ.

Гуащэ къупщхьэр насыпыфIэщ,

Джэду цIыкIум хэлъщ нэмыс.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 217

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: