ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

ГуащэIэпэ

ГуащэIэпэу
Напэ гъуэжь,
Лъабжьэ махэу
ДахэкIей,
КуэдыкIейуэ
Гъатхэм къэкI,
МэфIкIэ мэзыр
ЗыгъэнщIыф.
Уэ уи деж сэ сыкъэкIуат,
Укъисчынуи си гугъат,
Ауэ си гум ар имыдэ,
Уитщи губгъуэм дахэ дыдэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 207

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: