Псалъэжь: И щхьэр матэщ, и жьэр джатэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Гъэмахуэ пщэдджыжь

ПщэдджыжьУафэм кхъуафэжьейуэ
Мазэр къытенащ.
УэрэдкIэ зэпеуэу
Бзухэр нэху къекIащ!
Дыгъэр пшэплъым и бгъэм,
Феплъыт, къыдэхуащ!
Къазхэр, бабыщ шырхэр
Уа-рэ, псым хэхуащ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 273

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: