Псалъэжь: Истамбыл къикIам дызэригъэтIэхъужыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

Гъэмахуэ

ИрищIакъэ хъыринэ Данэ,Гъэмахуэ
Шопэ-шопэ ещI Зэчрей!
Джэджьей цIыкIу еулъабзэ нанэ,
Дади гуфIэу щIэсщ дэшхуейм!
ЗекIуагъащIэу сэ ди Жаннэ
КъызошэкIыр, Iэбэр сIыгъщ.
Уарэ, дыгъэр, дарий джанэу,
Уафэ къащхъуэм псыпсу щыгъщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 210

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: