Псалъэжь: Уи щхьэр зэрыкI нэхърэ уи кIэр зэрылъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

Гъатхэ

гъатхэ

Йопщэ, йопщэ тхьэгъэлэджу,

Иопщэр гъатхэр и бжьамийм.

ЩIыр щхъуантIагъэм къыхуриджэу,

Хилъхьэу псэщIэ и дыгъэ бзийм.

Нэм къиплъыхьыр мэхъу щIэращIэ,

Къосри гъатхэу зи чэзур.

Дамэпкъ жапхэр ягъэпIащIэу

Щосыр уэгум къуалэбзур.

Си шкIэ цIыкIум къыхуисчауэ

Сэ удзыщIэ изогъэшх.

Къыщеудри балиейхэр

Зэгуэуду мэдыхьэшх.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 588

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: