ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Фадэ зэхэдзэрэ удын зэхэдзэрэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Гъатхэ губгъуэм

Гъатхэм губгъуэм кърипхъащГъатхэ
ЗэщIэпщIыпщIэу удз гъэгъа.
ЦIыкIухэр губгъуэм илъэдауэ
Удз гъэгъа къащып зэдауэу.
Щхьэж къигъуэтыр фIэдэхэжу,
Зоныкъуэкъухэр,
Зодэуэжхэр…
Гъатхэ губгъуэр ягъэбжьыфIэ
Удзхэм,
ЩIэблэ насыпыфIэм!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 428

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: