ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

Гъатхэ

Папэ мавэ,Гъатхэ
Евэ хадэр,
Хадэм
Бахъэр къыщхьэщех.
Жыгхэр еухъуэнщIыр дадэ,
УхъуэнщIахуэр
Мэд къыхех.
Вагъэр
Мамэ егъэщабэ,
Нанэ
Хьэсэм хесэр бжьын.
Ди жыг хадэр,
Гъавэ щIапIэр
Бэв зэрыхъур
Фэ флъагъунщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 234

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: