ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Iэрымылъхьэм щIэнэцIурэ и нэцIакIэр щIэгъуащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Гъатхэ

Папэ мавэ,Гъатхэ
Евэ хадэр,
Хадэм
Бахъэр къыщхьэщех.
Жыгхэр еухъуэнщIыр дадэ,
УхъуэнщIахуэр
Мэд къыхех.
Вагъэр
Мамэ егъэщабэ,
Нанэ
Хьэсэм хесэр бжьын.
Ди жыг хадэр,
Гъавэ щIапIэр
Бэв зэрыхъур
Фэ флъагъунщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 232

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: