Псалъэжь: КъыпкIэлъымыкIуэм узыкIэлъигъэкIуэнукъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

Гъатхэ

Папэ мавэ,Гъатхэ
Евэ хадэр,
Хадэм
Бахъэр къыщхьэщех.
Жыгхэр еухъуэнщIыр дадэ,
УхъуэнщIахуэр
Мэд къыхех.
Вагъэр
Мамэ егъэщабэ,
Нанэ
Хьэсэм хесэр бжьын.
Ди жыг хадэр,
Гъавэ щIапIэр
Бэв зэрыхъур
Фэ флъагъунщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 238

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: