Псалъэжь: Мэзрэ мазэхэрэ уи щэху щумыIуатэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

ФщIэну фыхуейкъэ?

ЖэщкIэ щэхуу
ЩIы къритхъурэ
Iэтэ цIыкIухэу
ЗэщIибгъэжу.
И лэжьыгъэм
ПщIэ хуамыщIми,
Ар и гуащIэ
Емыблэжу.
Щытхъу хуэмейрэ
Лэжьэреймэ —
Ар зэвгъащIэ:
ЩIыIубнэфщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 186

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: