ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: ЗэпхъуэкIмэ, нэхъ Iейр нэхъыфIкIэ хъуэж.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

ФщIэну фыхуейкъэ?

ЖэщкIэ щэхуу
ЩIы къритхъурэ
Iэтэ цIыкIухэу
ЗэщIибгъэжу.
И лэжьыгъэм
ПщIэ хуамыщIми,
Ар и гуащIэ
Емыблэжу.
Щытхъу хуэмейрэ
Лэжьэреймэ —
Ар зэвгъащIэ:
ЩIыIубнэфщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 185

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: