Псалъэжь: Е махъшэ лIэнщ, е махъшахъуэ лIэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

Фэндыкъуэпс цIыкIум и уэрэд

Сэ сожэ сыпIащIэу,

ШкIур макъыр сошэщI.

IуфитIым удз-пащIэу

Тежьауэр сотхьэщI.

Мэз-щIакIуэр

ХуэбгъуфIу

НэпкъитIым къаубгъу,

Щхъыщхъ уэркIэ схуэгуфIэу,

ЯщI ахэм си гугъу.

Мывэжьхэр си бгъафэм,

ХьэрэшкIэу, щодий.

ТкIуэпс къабзэу къэзгъафэм

Хэзщ дыгъэм и бзийр

Бзу цIыкIухэр согъэпскIыр,

Зиужьу я нэгу,

Залэжри дыгъэпскI

ЩIэмычэу мэджэгу.

КIэщхъыхур тхьэщIауэ

Щынэдзэу къысIуопс,

ЩIым куууэ хэщIауэ

Къыщожьэ си къуэпс.

Сэ сожэ сыпIащIэу,

ШкIур макъыр сошэщI.

СщIэфари сфIэмащIэщ,

Къарури мыкIуэщIщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 237

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: