Псалъэжь: ДзэкIэ мащIэу, хьэщIэкIэ куэду.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Ерэхъурэ хъунрэ

Пхъуантэ дэзПхъуантэ

Ерэхъурэ хъуну

ХъуатIэ иIэми

Ярейщ.

Мыхъуми

Хъуами

Къыдипхъуэту

А псалъитIыр

ЖиIэрейщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 233

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: