Псалъэжь: Пщым и щэIур пщылIым и гуфIэгъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

ЕгъэджакIуэм и чэнджэщхэр

ЕгъэджакIуэм и чэнджэщхэрДунейм уае зыкъыщищIым,

Бэлъто Iув пщыгъыныр фIыщ.

Ауэ классым ущыщIыхьэм,

Ар пщыгъыпхъэкъым, зыщых!

Щхьэхынагъэщ, джэдыгу пщыгъыу

Пэш гъэплъахэм ущIэмыс!

Уэс къемысмэ, Iэлъэ хуабэр

УэркIэ лейщи, зыIэрых!

Щыгъын IувкIэ зумыкудэ!

У и Iэпкълъэпкъыр быдэу гъэж!

Хьэуа хуитым ущымыщтэ, —

Абы къуетыр гукъыдэж.

У и шейшДэтыр гурымыхьу

Iэ мытхьэщIкIэ къыумыIэт!

Фалъэм сабэ иримыхьэу

ГъэувыпIэ къыхуэгъуэт!

Сэр е гуахъуэр улъиихукIэ

Псыр къапыжу щумыгъэт.

Умылъытэ ар гугъуехьу,

Хьэкъущыкъу фIей зэхыумыгъэт!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 233

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: