Псалъэжь: Нэгур гум и гъуджэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

Дзыгъуэ шыр

ДзыгъуэМэз гуэрым зы дзыгъуэ шыр щыпсэуауэ жаIэж. Дзыгъуэ шырыр, бынунагъуэм я нэхъыщIэти, тIэкIу ягъафIэурэ щыкIат, щхьэзыфIэфI хъуат. Зы гъэмахуэ жэщ гуэрым дзыгъуэ шырым уэрэдыжьыр жиIэу пкIэуэ-лъэуэ къежэжьащ:

Уари-нанэ,
Уари-на,
Зэи сэ
Сымышына…
Щхъуэщ си джанэр,
Си дзэр жанщ,
Сэ сыбланэщ —
Сыаслъэнщ…
КъысфIэлIыкIыр
Сэ мымащIэ,
Уеблэм пылри
ХызогъащIэ!

Жыгым лъагэу тес жьындуужьым дзыгъуэм и уэрэд зэхихар фIэгъэщIэгъуэн хъуауэ жеIэ:
— ИгъащIэ лъандэрэ мэзым сыщIэсщи, фи лъэпкъым теухуауэ мыпхуэдэ гъэщIэгъуэн жаIэжуи зэхэсхакъым, си нэкIи слъэгъуакъым. ТIэкIу иумыгъэлейуэ пIэрэ, дзыгъуэ щхъуэжь цIыкIу?
— Си гъащIэм езгъэлеякъым. Уэ узэригугъэмкIэ, мэзым щIэсхэм я нэхъ лъэщыр, дауи, пылыращ, пэжкъэ? — жи дзыгъуэм.
— Уэли, арамэ! — жи жьындум.
— НтIэ, пщIэрэ, сэ ари согъэшынэ. Уи фIэщ мыхъумэ, уэзгъэлъагъунщ!
— Уэли, слъагъуми… — дзыгъуэ щхъуэжь цIыкIум жиIэр и фIэщ мыхъуу, и нэхэр егъэкIэрахъуэ жьындум.
ПылАрыххэу абдеж пылышхуэ гуэр блэкIыу къащрихьэлЬм, дзыгъуэ шыр цIыкIур, пэж дыдэу, шынэ лъэпкъ и нэгум имылъу, пылым дэжейри и пэм ипщхьащ. ИкIи игъэкIылу, едзэгъуу щыхуежьэм, пылыр гъуахъуэу щIэпхъуащ; къижыхьурэ ешри укIуриижащ.
А псор зылъэгъуа жьындум, къэхъуар игъэщIагъуэу, мэзыр къызэхелъэтыхь — хъыбар телъыджэр зэбгрех. Ауэ, тIэкIу докIри, пыл гужьеям зыкъещIэж, и пэр лъагэу къеIэтри инIейуэ къопсыр: дзыгъуэ цIыкIур пылым и пэм шэм хуэдэу къолъэтри мазэщIэ кIапэм къытохутэ.
Иджы дзыгъуэ шырым и уэрэдри жиIэжыркъым, магъри мазэм тесщ, «Селъэмэ, сиукIынущ, семылъэмэ, шхын щхьэкIэ сылIэнущ», — жеIэри.
Хэт атIэ абыкIэ къуаншэр? Езыра къысфIощI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 61

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: