ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Хабзэ зимыIэм напэ иIэкъым.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Джэшдэжей

АдакъэФеплъыт, нанэ
Хиса джэшыр
ЩIым щхъуантIабзэу
КъыхэкIащ.
ПащIэ цIыкIухэр
ИгъэтIейуэ
Джэш дэжейуи
КъыщIэкIащ!
Дадэ сэрэ
Дызэгъусэу
ЩыхухэтIтIэм
Баш куэд Iей,
Ар ин хъуну
Си гугъакъым,
Си лъэгуажьэм
Къэс къудейт.
Иджы башхэм
Зридзауэ
Дэжеиныр
Имыух.
Сэ нэхъ цIыкIуи
Сыхъужауэ,
Езы джэшыр
Къысхуоплъых!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 185

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: