Псалъэжь: Удзыр къыщыкIым щахъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Джэрпэджэж

ДжэрпэджэжСыноджамэ —

Укъоджэжыр.

Сыномыджэм —

Бзагуэ зощI.

Уэ къокIупсыр

«Джэрпэджэжыр»,

Ар уэр дыдэм

ПщIэж къысфIощI.

Уэ сыноджэу

Укъэджэжми,

Зэхыумыхи

ЖумыIэф.

Уи фIэщ мыхъумэ,

ТIум тIу хэлъхьи

Зэрыхъунур

КъызжеIэф!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Ди усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 203

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: