ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Уи адэ и ней, уи анэ и нэфI.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

Джэдур къэушащ

Джэду цIыкIур къэуша?Джэду

Къэушащ.

ЩтэIэщтаблэу зиплъыхьа?

Зиплъыхьащ.

ХуэмыпIащIэу зитхьэщIа?

ЗитхьэщIащ.

Щабэ дыдэу къэкIуэта?

КъэкIуэтащ.

И пэ цIыкIур шэм хищIа?

Шэм хищIащ.

Хьэ къарэжьым щышына?

Щышынащ.

И тхыр лъагэу къыдиша?

Къыдишащ.

Хьэм щышынэу щIэпхъуэжа?

ЩIэпхъуэжащ.

И шэ фалъэр икIута?

ИкIутащ.

Ар адакъэм илъэгъуа?

Илъэгъуащ.

Хьэжьыр пщIэууэ Iуихужа?

Iуихужащ.

Хьэгъуэм пкIэуэ дэлъея?

Дэлъеящ.

И дамитIыр къиIэта?

КъиIэтащ.

ЗэрылъэкIкIэ ину Iуа?

Ину Iуащ.

Джэдум и гур къихьэжа?

Къихьэжащ.

Шэ кIэкъинэм ефэжа?

Ефэжащ.

Унэм кIуэжуэ гъуэлъыжа?

Гъуэлъыжащ.

Ар аргуэру жеижа?

Жеижащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 276

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: