Псалъэжь: Бжьэ зыдэсым фо дещIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

Къэплъыхъуэр

Джэд (курица)

Джэд (курица)Ди джэдыжьыр мэкъакъэ,
И макъым зрегъэIэт.
Махуэ къэси мэкIэцI,
Ар сыту хьэлэмт,
Джэджьейхэр къреш,
Дэнэ кIуэми здешэ,
Щыкъунхэми хешэ.
КIэцIын зэриухыу мэкъакъэ,
Iуэхур зыIутри къуегъащIэ,
Апхуэдэ ехь и гъащIэр.
Нанэ а макъыр хэхех,
МакIуэри джэдыкIэхэр кърех.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 13

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: