Псалъэжь: КъызэреIыпхын щыпщIэкIэ, зэрептыжыни щIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Джэд къулэн (щегол)

Джэд къулэн (щегол)Джэд къулэну дахэ дыдэ,
ПщIыпщIыжу къэзыкIухь.
Уэрэд жыIэнкIэ Iэзэ дыдэ,
ЗигъэщIагъуэу къэзыжыхь.
Узыхэтми уахэмыгъуащэ,
Уакъыхощ узыхэтым.
ЩыптIэгъащи дахэу фащэ,
КъыптекIуэни яхэмыт,
ЦIывитI, цIывитI жыпIэурэ
Уи гъусэхэм уоджэ,
Узэджари къоджэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 13

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: