Псалъэжь: Дзэр Iуришхэн къудейкъым, дахагъэми щыщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Дыщэ мэзджэд (золотой фазан)

Дыщэ мэзджэд (золотой фазан)Дыщэмэзджэду дахэкIей,
Зи кIэ кIыхьыр зыгъэтIей.
Къуац-чыцэр зизекIуапIэ,
Махуэм зекIуэрей.
Жыгкъудамэм фытесу,
Жэщ хъуамэ фожей.
Хуаби щIыIи зэхэвмыщIэ,
Шынагъуэ флагъум фогужьей,
Чыцэм фыхолъэдэж.
Бын цIыкIухэр,
Шхын хуэвымгъалIэ,
Вгъуэтыр къыволъэфIалIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: