Псалъэжь: ЗэхуэдитIыр къызэдофэри
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

Дыщэ джэд (павлин)

Дыщэ джэд (павлин)Дыщэ джэду кIэбаринэ,
И дахагъым иропагэ.
И щхьэр ещхьщ хъыринэм,
Мылъэтэф икIи лъагэу.
ЩIылъэм зыхуейр къыщегъуэт.
Сыту ин уи укIэдахэр,
Имыс уэ пхуэдэ ди лъахэм,
Зэрыщыту ухуэдэщ дыщэм.
Уи кIэ баринэр пщIыпщIыжу,
Жьыхум хуэдэу шэщIащ,
БлэкI псоми зыппащIыжу,
ЩхъуэкIэплъыкIэу хуэпащ.
Уэрэд лъэпкъ умыщIэми,
Сабий макъыр бгъэIуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: