Псалъэжь: Дзыгъуэ пэтрэ и гъуэ щылIыхъужьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Къэплъыхъуэр

Дыгъэмрэ сэрэ

Дыгъэр уэгум щокIэрахъуэ,
Псыр пэгункIэ къызогъахъуэ.

Ди жыгыжьыр изогъафэ,
Сэ жыг щIагъым сыкъыщофэ.

Къэгъэгъащи ди жыгыжьыр,
КъыпыкIэнущ балий плъыжьыр-

Плъыжьрэ — плъыжьрэ фIыцIэ защIэу
IэфIрэ – IэфIрэ гуащIэ мащIэу!

Абы дыгъэм фо къахуехьыр,
Ар жыг щхьэкIэм ходжэгухьыр.

Ар ди унэми къыщIохьэр.
Сэ а дыгъэр сигу ирохьыр –

Хэзгъэлъынт сэ дыгъэ хуабэр,
КIущэм хуэдэу, мы си гупэм,

ТIуми IэплIэ зэтшэкIауэ,
Дызэкъуэшу къыщIэкIауэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нало Заур, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 47

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: