ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

Дыгъэ

Дыгъэ, дыгъэ, дыгъэ,Дыгъэ
УиIэкъэ уэ лIыгъэ!
Пшэхэр уафэм техуи
Уэсыр къэгъэткIуж.
СфIэпIыщIа си гуащэр
Къысхуэгъэхуэбэж.
Дэнэ, дэнэ, дыгъэ,
ЖэщкIэ уздэщыIэр?
Жэщыр хъумэ щIыIэ,
Ди деж къакIуи щыIэ.
Си гъуэлъыпIэ цIыкIум
Щыри дыхэхуэнщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 240

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: