ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Узыхь псори Щхьэгуащэщ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Дыгъэ

Дыгъэ, дыгъэ, дыгъэ,Дыгъэ
УиIэкъэ уэ лIыгъэ!
Пшэхэр уафэм техуи
Уэсыр къэгъэткIуж.
СфIэпIыщIа си гуащэр
Къысхуэгъэхуэбэж.
Дэнэ, дэнэ, дыгъэ,
ЖэщкIэ уздэщыIэр?
Жэщыр хъумэ щIыIэ,
Ди деж къакIуи щыIэ.
Си гъуэлъыпIэ цIыкIум
Щыри дыхэхуэнщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 239

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: