Псалъэжь: Уи адэ и щIапIэ гъэдахэ, уи анэ дахэу епсалъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

Къэплъыхъуэр

Дыгъэ

Дыгъэ, дыгъэ, дыгъэ,Дыгъэ
УиIэкъэ уэ лIыгъэ!
Пшэхэр уафэм техуи
Уэсыр къэгъэткIуж.
СфIэпIыщIа си гуащэр
Къысхуэгъэхуэбэж.
Дэнэ, дэнэ, дыгъэ,
ЖэщкIэ уздэщыIэр?
Жэщыр хъумэ щIыIэ,
Ди деж къакIуи щыIэ.
Си гъуэлъыпIэ цIыкIум
Щыри дыхэхуэнщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 245

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: