Псалъэжь: Нысэгъукъуэ нэхърэ тIуанэ къуибгъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Динэ

КъыщIохьэжри
Динэ унэм,
Дэуэ-бзэуэ щыс и анэм
Бгъэдыхьауэ
Хуогъынанэ:
-Мамэ, плъагъукъэ,
Уэс къесащ.
Си Iэпхъуамбэхэр
Исащ.
Ди хьэ Барс
Имыс уи гугъэ?
Вакъэ хуэди
ЛъызгъэтIагъэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ, ЩIымахуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 49

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: