Псалъэжь: Уи Iэдакъэ щIэмыкIар хьэрэмщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Дин цIыкIу

Нанэ! Нанэ!
Нанэ нэху,
Дыгъэр
Къызодзакъэ.
— Ар къодзакъэмэ
Си Iуэхущ,
Джанэ
ЗыщытIагъэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 208

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: