Псалъэжь: ХьэкIэри кхъуэкIэри зэрепх.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

Ди жэмыжьыр

Ди жэмыжьырДыгъэр къухьэм,

Ди жэмыжьым

Сожьэ, сщIыгъуу

Ди джэдур.

Iэхъуэм хэту

Аддэ жыжьэу

Зэхыдох зэрыщыбур,

«Мис иджыщ!»—

ДогуфIэ тIури.

ЗыттIыжынкъэ иджыпсту.

И бу макъыр япэ иту

Къытхуехь куэду

Шэ-пIапIу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 196

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: