ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Уи хъуэрыбзэ зымыщIэм уи гухэлъ жумыIэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

Ди кIущэ

Ди джэдури бэлацэ,Джэду
И цыр дыгъэм полыд.
Удэджэгум и нитIыр
Дэпым хуэдэу къолыд.
Къэгубжьауэ ар хуолъ,
И лъэбжьанэр къыфIож,
Iужыжыни мэшынэ,
И нэр хьэми темыкI.
УеIэбэкIрэ Iэ дэплъэм,
Лъабэ цIыкIур къеший,
Зыкъишийуэ уи Iэпэм
КъитIысхьэнуи ар хуожьэ,
Уежьэжамэ уи гъусэу,
Ари унэм нокIуэж.
Долъеижри гъуэлъыпIэм,
Шэкум, гуащэу, йотIысхьэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: