Псалъэжь: ФIыр зымыщIэм фIыщIэр зыуи къыщыхъуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

Къэплъыхъуэр

Ди гугъэ-гъащIэ…

Ди гугъэ-гъащIэ,

Ди хъыджэбз нэ пIащэ.

ГуфIэгъуэ махуэм

Тхьэм укъыдитащ.

Уи адэ-анэ

Нобэ пхуэгумащIэм

Я жьауэм фIыкIэ

ЩIэтын уахуищI.

Дытехьэм гъатхэм,

Уи лъэ теувэм,

Лъэбакъуэу пчынур

Льабжьэ быдэ пхухъу.

Ди лъэпкъ гъэдахэу,

Iущу, уи гур щабэу,

Уи гъащIэр нэхуу

НасыпыфIэ ухъу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 234

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: