Псалъэжь: Узыхь псори Щхьэгуащэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

Къэплъыхъуэр

Ди-ди

Ди-ди, ди-ди,
Вакъэ цIыкIухэр лъыгъщи Данэ,
Хигъэуэнкъым лъабэм банэ,
Ди-ди, ди-ди.
Егъэбакъуэ лъабэр Данэ,
ИгъэгуфIэу дахэм нанэ.
Ди-ди, ди-ди.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 230

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: