Псалъэжь: Щытхъу мащIэр убым пащIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

БзужьгъейцIыкIу (пичуга)

БзужьгъейцIыкIу (пичуга)Уэ жьгъей цIыкIур,
Дэнэ укъикIа?
Сигъаплъэт уи нэкIум,
Сытым укъыхэкIа?
Хугу тIэкIуи пхуискIутынщ,
Къэщып уэ къакIуи.
Бухым иджыри уэстынщ,
Едзакъэ зыбгъэнщIыху.
ЗэранщIакIуэ гъудэ-бадзэхэм,
Урабийщи къомыгъазэ,
Уозауэр щхьэмыгъазэу.
Уэ нэфIыцIэцIыкIур,
Укъытхуохъу дэ сэбэп.
ФыкъакIуэ, къэвгъэзэж,
ФхуэтщIыщ бзушхапIэ.
Щыкъун щыкуэдщ абдеж,
Фи урэдхэми девгъэдаIуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: