Псалъэжь: Армур мэз кIуэмэ, арэфым жьитI гуэту къешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

БзуупцIэкIэплъ (пестрый дрозд)

БзуупцIэкIэплъ (пестрый дрозд)Зи щыгъыныр дыщафэ,
НэгъуэщIхэм запэпщIыжу,
Уэрэд дахэр къыбош,
Ар сыт щыгъуи уи гупыжщ.
ЩIылъэм псынщIэу ущызокIуэ,
Абы псэупIэ щыбощI.
Бжьыхьэр къызэрыкIуэу,
Ди щIыпIэр IэщIыб уощI.
Гъатхэр къэсыху дынывожьэ,
ХъыIэ псынщIэу къэвгъэзэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: