Псалъэжь: Мывэ пхъашэм далъар мывэ щабэми далъэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

БзуупцIэ (дрозд)

БзуупцIэ (дрозд)БзуупцIэ фIыцIагъуэ,
Фийуэ къэзыжыхь.
Дыгъэ къуэкIыгъуэм,
Уэрэдыжьыр къизыш.
Уэрыд жыIэнкIэ Iэзэ,
Зи бзэр зыгъэбзэрабзэ.
Хамэ плъагъум щыбогъэтыж,
Ушынауэ уокIуэтыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 11

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: