Псалъэжь: Гуащэрэ пэт, къаз деху.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

Къэплъыхъуэр

Бзуудзыфэ (зеленушка)

Бзуудзыфэ (зеленушка)Бзуудзыфэ цIыкIуу цыбэ,
ДыкъомыщI уэ емыкIу,
Уи гугъу тщIынущ нобэ.
Уэ цIыкIум уи бзэ дахэм,
СфIэфI дыдэщ седэIуэну.
Гъатхэ махуэм удоуш,
Сэри сыкъыбогъэуш,
СодаIуэ, содаIуэ уи уэрэдым,
Хьэблэри щIодэIу уи уэрэдым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: