Псалъэжь: ЛIы пхам лIы еуэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

БзупщэлъакъуэкIыхь (фламинго)

БзупщэлъакъуэкIыхь (фламинго)Сыту улъэгащэ,
Уи пщэри сыту кIыхь.
Уи лъакъуэри сыт фащэ?
ПсыIуфэм ущопэшащэ.
Махуэ кIыхьым уолажьэ,
Жэщым уожей умыджалэу,
Лъакъуэ закъуэкIэ ущыту.
Гупышхуэ фызрогъэхъури,
Псым фыхэту фощакIуэ.
Къэвубыдар фогъэунэхъури,
Апхуэдэу зэманыр фогъакIуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: