Псалъэжь: Ибэ бэшэчщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Къэплъыхъуэр

Бзупэджыдэ (тукан)

Бзупэджыдэ (тукан)Хэту пIэрэ пэджыдэм,
Уи фэр дахэу зылар?
Къащти уи пэджыдэр,
Къутэ пхъэ куэду.
Уи бгъэр гъуэжьрэ.
Уи пэр кIыхьу,
Утесщ жыгкъудамэм.
Пхъэщхьэмыщхьэ шхыныгъуэу,
Сыт щыгъуи хыбох.
Хэт къакIуэми гъунэгъуу,
Я лъэмакъыр зэхох.
ЦIыхухэм фабгъэдохьэ,
Шынэ жыхуэIэр хэмыту.
Хьэблэр къэвгъэушу,
Уи макъ къызэрихькIэ,
Уофий уэрэдыр зэпыпшу.
ШхынщабэкIэ нэхъ къощтэ
Быдэ бгъуэтамэ къыумыштэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: