Псалъэжь: Щхьэхынэр тэджмэ, псыбафэр куэд мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

Къэплъыхъуэр

Бзуморэ (зяблик)

Бзуморэ (зяблик)Уи фэ морэр зэкIужщ,
АпхуэдизкIэ угумащIащи,
Псоми къыпхуащIыр гупыж,
Гъуэмыли къыватыж.
Жыг къудамэм тотIысхьэ,
Уэрэдыр къыреш,
Шу блэкIми мышынэ,
Щимыгъэт и пшынэм.
ЦIыкIухэр щогуфIыкI,
И уэрэдми йодаIуэ.
ПIын-пIын жиIэу,
ЖыхщхьэкIэм тесщ.
И абгъуэр фалъэ куур,
БыдапIэм хуэдэщ,
Губгъэ удзхэм щощыпэ,
Жылэ цIыкIухэри къегъуэт,
И шхыныгъуэщи ехьэ и Iупэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: