Псалъэжь: Хабзэр сщIэ щхьэкIэ, ирабзэр сIэщIэлъкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

Къэплъыхъуэр

Бзудэгу (глухарь)

Бзудэгу (глухарь)Бзудэгужьыр зэрыин,
Хьэлъэзешэм хуэдэщ.
Ищэфынущ хуэдэу мин,
Теплъхьэр и хьэлъэщ.
ЖьакIэ фIыцIэщхуэ тетщи,
ФIэгъэщIэгъуэну егъэпIий,
Зыгуэр къыIухьэм мэхъу пIейтей.
Жыжьэ псори зылъагъу,
Мэзыщхьэр зи кIуапIэ.
И пщэ иныр и кIыхьагъкIэ,
ФIыцIэ защIэу зыхуапэ.
МыувыIэу тIыкъ-тIыр жыбоIэ,
НэгъуэщI уи пшвнэм къимыкI,
Уэрэд къипшынуи плъэмыкI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: