Псалъэжь: Дыгъурыгъуур мэжэщIалIэмэ, и шырыр ешхыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

Къэплъыхъуэр

БзуцIыкIунивэ (колибри)

БзуцIыкIунивэ (колибри)Насыпыншэу уэ цIыкIунитIэр,
Уи дэхагъэм утокIуэдэж.
Къижу уи нэ цIыкIуитIыр,
Укъэнащ уимыIэжу гу къыдэж.
Уэ нэхъ цIыкIуи щымыIэ,
Дэнэ зыщыбгъэпщкIуми,
Укъэзыгъуэтхэри щыIэщ.
Лъыхъуэурэ укъагъуэт,
Уи дахагъым утокIуэдэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 10

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: