ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Пщым и щIыб джатэ щагъэдалъэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

БжьыхьэкIэ

Фэхъуэжу уафэм зеуфэ,
Ди дыгъэм и фэр пихуащ,
Махуэ кIыхь хуабэу щытахэр
КIэщIу, щIыIэбжьу къэнащ.

Пхъэхуей лъабжьэшхуэр макъыншэу,
Уджэфыпауэ (джафэ дыдэ хъуауэ) йогъых,
Хы утхъуагъэфэу пшагъуэбэр
Къуалэбзу цIыкIухэм зэпхах.

ХэткIи гуфIэгъуэу щытауэ
Удзхэр жэп щIагъым щофагъуэ,
Губгъуэ нэщIахэм даущу (Iэуэлъауэу)
ЩыIэжкъым нобэ теслъагъуэ.

ИЦымахуэпежьэу ищхьэрэм
ДыкъещI кIуэ пэтми жьапщапIэ,
Пщэдей борэнхэм щихъумэу,
Уэс щIакIуэр щIанэм (бжьыхьэсэ къэкIа) трепIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 119

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: