ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Бжьыхьэ

Къуаргъхэр зэрызохьэ,Бжьыхьэ
Кърухэр мэлъэтэж.
Пшэхэм я кIэ къуагъым
Дыгъэр къуолъэдэж.
Данэ
Гуащэ унэм
Гуащэр щIихьэжащ.
Мыщэ
Хьэ лэгъунэм,
Мес, щIэтIысхьэжащ.
Ди чыцI цIыкIу къуейщIейхэм,
Жыгхэм зраупсей.
Гурэ «нанэ» сыми
Дамэр драшей.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 300

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: