ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: ЩIакIуэ ныкъуэщIыр щыгъынкъым.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Бжьыхьэ

Къуаргъхэр зэрызохьэ,Бжьыхьэ
Кърухэр мэлъэтэж.
Пшэхэм я кIэ къуагъым
Дыгъэр къуолъэдэж.
Данэ
Гуащэ унэм
Гуащэр щIихьэжащ.
Мыщэ
Хьэ лэгъунэм,
Мес, щIэтIысхьэжащ.
Ди чыцI цIыкIу къуейщIейхэм,
Жыгхэм зраупсей.
Гурэ «нанэ» сыми
Дамэр драшей.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 297

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: