ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: ХакIуэмыхъу хъуэкIуэным дехьэх.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Бжьыхьэ

Гъатхэм и накъыгъэхэр
Пшагьуэм щIиуфащ,
ПщIащэ щхъуантIэ цIыкIухэри
Лъабжьэм щыфыжащ.

Пшагъуэ псыIэ щIыIэхэр
Уэгум трихьащ,
Ди бгыщхьэ лъагэшхуэхэр
Пшэхэм щIагъэнащ.

Жэп щIыIэ къуэлэнхэми
Къеххэу къыщIадзащ,
Бжэндэхъу цIыкIу усакIуэхэр
Игъэнэщхьеящ.

Гъэмахуэ щыгъынхэри
ЦIыхухэм щахыжащ.
Нэщхъеирей бжьыхьэми
Зыкъыхуахуэпащ.

Бжьыхьэр напщIэуфэми,
ИкьукIэ берычэтщ,
Мэкъуи, мэши, гуэдзи —
Псори и хьэзырщ.

Ауэ напщIэуфэщи,
Псэхэр егъэIей,
ДэнэкIи пшэуфэщи,
Нэхэр егъэдий.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: усэ, ЩоджэнцIыкIу Алий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: