Псалъэжь: УзыгъэтIыс уиубыжыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэ

Гъатхэм и накъыгъэхэр
Пшагьуэм щIиуфащ,
ПщIащэ щхъуантIэ цIыкIухэри
Лъабжьэм щыфыжащ.

Пшагъуэ псыIэ щIыIэхэр
Уэгум трихьащ,
Ди бгыщхьэ лъагэшхуэхэр
Пшэхэм щIагъэнащ.

Жэп щIыIэ къуэлэнхэми
Къеххэу къыщIадзащ,
Бжэндэхъу цIыкIу усакIуэхэр
Игъэнэщхьеящ.

Гъэмахуэ щыгъынхэри
ЦIыхухэм щахыжащ.
Нэщхъеирей бжьыхьэми
Зыкъыхуахуэпащ.

Бжьыхьэр напщIэуфэми,
ИкьукIэ берычэтщ,
Мэкъуи, мэши, гуэдзи —
Псори и хьэзырщ.

Ауэ напщIэуфэщи,
Псэхэр егъэIей,
ДэнэкIи пшэуфэщи,
Нэхэр егъэдий.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ, ЩоджэнцIыкIу Алий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 488

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: