ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Дзы зыфIэпщым дзы къыпфIещьж.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

Бжьыхьэ

ЩхьэрутIыпщ былыму,
Пшагъуэм къеджэдыхьыр,
Гъэужьхэм епэму,
ЩIым зыщехущыхьыр.

Дыгъэми къит хуабэр
Зэрегъэзэхуапэ,
БзийкIэ, хуэдэу япэм,
ЩIылъэр имыхуапэ.

Уафэм махуэ къэскIэ
Нэщхъыр зэхеуфэ,
Темыуж уэшхыпскIэ
ЩIылъэр ирегъафэ.

ДаIуэт… уи гугъэнущ
Хъуа дунейр щхьэхынэ,
Iэпэр щIэуагъэнущ —
Щымщ къуалэбзу пшынэр.

Жыгхэм загъэсысри
ПщIащэр бацэу япхъыр,
Къуршым уэс къыщосри,
Къашэ щIымахуэпхъэр.

Ди колхозхэм гъавэр
Iуахыжащи бэву,
Хуашэ ялъысахэр
Колхозхэтхэм хьэвэу.

Фемызэшыт, маржэ,
Уэсыр къесыхункIэ,
Бэвыр, пщIэ зыхуащIхэ,
Губгъуэм къифшыжыхукIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бжьыхьэ, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 235

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: