Псалъэжь: ХьэщIэр шхэмэ, бжэм йоплъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэ

ЩхьэрутIыпщ былыму,
Пшагъуэм къеджэдыхьыр,
Гъэужьхэм епэму,
ЩIым зыщехущыхьыр.

Дыгъэми къит хуабэр
Зэрегъэзэхуапэ,
БзийкIэ, хуэдэу япэм,
ЩIылъэр имыхуапэ.

Уафэм махуэ къэскIэ
Нэщхъыр зэхеуфэ,
Темыуж уэшхыпскIэ
ЩIылъэр ирегъафэ.

ДаIуэт… уи гугъэнущ
Хъуа дунейр щхьэхынэ,
Iэпэр щIэуагъэнущ —
Щымщ къуалэбзу пшынэр.

Жыгхэм загъэсысри
ПщIащэр бацэу япхъыр,
Къуршым уэс къыщосри,
Къашэ щIымахуэпхъэр.

Ди колхозхэм гъавэр
Iуахыжащи бэву,
Хуашэ ялъысахэр
Колхозхэтхэм хьэвэу.

Фемызэшыт, маржэ,
Уэсыр къесыхункIэ,
Бэвыр, пщIэ зыхуащIхэ,
Губгъуэм къифшыжыхукIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бжьыхьэ, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 237

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: