Псалъэжь: Ушынэмэ, си пыIэ щхьэрытIагъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Бжэндэхъугъуэжь (иволга)

Бжэндэхъугъуэжь (иволга)Хэт и макъыу пIэрэ, сэ зэхэсхыр?
Накъырапщэу пIэрэ?
Хьэмэрэ ар пшынауэ?
Ар бжэндэхъугъуэжьщ,
Дыщафэ джанэ зыщыгъщ.
Абы зегъэпщкIу шынауэ,
Жыг щхьэкIэм докIуей,
ПсэупIи щеухуэ абдей,
Абгъуэ мати трещIыхь.
ШхынкIи гугъу емыхь,
ИмыщIэхэ зэи хэплъыхь.
Гъудабадзэхэр къеубыд,
Балий хуэзэми къещып,
Псори ирелъхьэ и жып.
ЩIыIэр и жагъуэщи,
ХуэбапIэ къелъыхъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: