Псалъэжь: Псыпэр зэрыжэм псыкIэри ирожэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Бжэндэхъу (скворец)

Бжэндэхъу (скворец)Гъатхэр къэсати,
Бжэндэхъухэр къежьащ,
Я псэупIэр хьэзырти,
КIуэри щIыхьэжащ.
И унэр быдэщ,
И шхынри куэдщ.
ФиинкIэ Iэзэщи,
И жьэр мыувыIэ.
Ди пщIантIэм къыдыхьауэ,
Зыгуэрхэр къегъуэт,
И жьэм жьэдэлъу,
И шырхэм ярет.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 32

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: